VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY obchodnej spoločnosti ROAD SK, s.r.o.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim, ktorým je ROAD SK, s.r.o., so sídlom Horný Hričov 483, 013 42 Horný Hričov, IČO: 43 845 851, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vo vl. č. 19771/L (ďalej len "Predávajúci") a Kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa Tovaru, prostredníctvom internetového obchodu Predávajúceho, prevádzkovaného na internetovej adrese www.obalovatechnika.sk (ďalej aj len „E-shop“), prostredníctvom telefónu, alebo prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu), ako aj z Kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim písomne.

1.2. Ponuka Tovaru v E-shope je určená iba pre podnikateľské subjekty, resp. fyzické či právnické osoby, ktoré objednávajú tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti a pre subjekty verejného práva, nie pre spotrebiteľov.

1.3. Kupujúci berie na vedomie, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. V prípade, že Predávajúci a Kupujúci uzatvoria písomnú Kúpnu zmluvu alebo Kúpnu zmluvu formou e-mailovej komunikácie, v ktorej si dohodnú podmienky odlišne od týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo v inom rozsahu, ustanovenia takejto Kúpnej zmluvy budú mať prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok.

1.4. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy sa nelíšia od bežnej základnej sadzby (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) a Kupujúci si ich hradí a znáša sám.

1.5. Kupujúci berie na vedomie, že Tovar v E-shope, ktorý prevádzkuje Predávajúci, je bežne dodávaným Tovarom, avšak Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených Tovarov. Dostupnosť Tovaru bude Kupujúcemu zo strany Predávajúceho potvrdená.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. „Predávajúcim“ sa rozumie obchodná spoločnosť ROAD SK, s.r.o., so sídlom Horný Hričov 483, 013 42 Horný Hričov, IČO: 43 845 851, zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vo vl. č. 19771/L.

2.2. „Kupujúcim“ sa rozumie podnikateľský subjekt, fyzická či právnická osoba, ktorá uzatvára Kúpnu zmluvu s Predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej činnosti, a subjekt verejného práva.

2.3. „E-shopom“ sa rozumie internetový obchod Predávajúceho, prevádzkovaný Predávajúcim a dostupný pre Kupujúceho na internetovej adrese www.obalovatechnika.sk.

2.4. „VOP“ sa rozumejú tieto Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, telefónu, alebo elektronickej pošty (e-mailu), alebo uzatvorenej písomne, a tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.

2.5. „Tovarom“ sa rozumie tovar, ponúkaný Predávajúcim na predaj.

2.6. „Objednávkou“ sa rozumie objednávka Tovaru zo strany Kupujúceho uskutočnená prostredníctvom E-shopu, telefónu, elektronickej pošty (e-mailu) alebo písomne.

2.7. „Kúpnou cenou“ sa rozumie cena Tovaru stanovená na základe aktuálneho cenníka Predávajúceho, uvedená pri jednotlivých Tovaroch v E-shope alebo uvedená v cenovej ponuke, predloženej Kupujúcemu iným spôsobom (napr. písomne, e-mailom, telefonicky, v katalógu).

2.8. „Kúpnou zmluvou“ sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri predaji Tovaru prostredníctvom E-shopu, telefónu, elektronickej pošty (e-mailu), vrátane písomne uzatvorenej kúpnej zmluvy alebo rámcovej kúpnej zmluvy.

2.9. „Prevádzkovateľom“ sa rozumie Predávajúci, v súvislosti s prevádzkou E-shopu.

2.10. „Obchodným zákonníkom“ sa rozumie zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Kúpna zmluva a jej uzatvorenie

3.1. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená akceptovaním Objednávky (návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy Kupujúceho), t.j. potvrdením Objednávky, ktorú Kupujúci uskutoční buď priamo prostredníctvom E-shopu (v tomto prípade je podmienkou registrácia Kupujúceho v E-shope), zašle Predávajúcemu vo forme e-mailovej správy alebo písomne alebo ju uskutoční telefonicky. Objednávka obsahuje najmä názov, špecifikáciu a množstvo Tovaru, obchodné meno, sídlo (miesto podnikania), fakturačnú adresu Kupujúceho, IČO, DIČ, IČ DPH, adresu miesta dodania, spôsob úhrady Kúpnej ceny Tovaru, spôsob dodania Tovaru, cenu za prepravu (prepravné). Objednávka vykonaná v súlade s týmto bodom sa považuje za záväznú.

3.2. Kupujúci berie na vedomie, že odoslaním Objednávky Predávajúcemu (či už formou E-shopu, e-mailom alebo telefonicky), Kupujúci potvrdzuje, že sa pred odoslaním Objednávky oboznámil s týmito VOP, že s nimi súhlasí a že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na Kúpnu zmluvu, uzavretú prostredníctvom E-shopu, e-mailu, telefónu, na základe ktorej Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar prezentovaný v E-shope, alebo v inej forme, ako aj na všetky právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré medzi nimi v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy vzniknú. Rovnako sa tieto VOP vzťahujú na písomne uzatvorenú Rámcovú kúpnu zmluvu a Kúpnu zmluvu medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

3.3. Potvrdením Objednávky je e-mailové potvrdenie o akceptovaní Objednávky, zaslané Predávajúcim Kupujúcemu, po predchádzajúcom prijatí Objednávky a po overení dostupnosti Tovaru a dodacej lehoty. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho, ktoré Kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho Objednávky prostredníctvom E-shopu, sa nepovažuje za potvrdenie Objednávky; toto Oznámenie o prijatí objednávky má len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o obdržaní jeho Objednávky Predávajúcim. Za potvrdenie telefonickej Objednávky možno považovať aj jej faktické splnenie Predávajúcim.

3.4. Potvrdenie Objednávky obsahuje najmä údaje o názve, špecifikácii a množstve objednaného Tovaru, údaje o Kúpnej cene Tovaru, údaj o dodacej lehote, údaj o mieste dodania, preprave Tovaru a cena za prepravu (prepravnom).

3.5. Kúpna zmluva uzatváraná telefonicky alebo vo forme e-mailu sa považuje za uzatvorenú aj v prípade iného mechanizmu jej uzatvárania než je opísaný v ustanoveniach tohto článku vyššie, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci dohodnú v tejto komunikácii na podstatných náležitostiach Kúpnej zmluvy.

3.6. Písomná Kúpna zmluva a písomná Rámcová Kúpna zmluva sa považujú za uzatvorené okamihom ich podpísania oprávnenými zástupcami Kupujúceho a Predávajúceho.

3.7. Kupujúci môže doručiť prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) Predávajúcemu oznámenie, že Objednávku ruší (storno), a to len do potvrdenia Objednávky Predávajúcim. Kupujúci je povinný v oznámení o zrušení (storne) Objednávky uviesť obchodné meno, názov, špecifikáciu a množstvo objednaného Tovaru. Písomná Objednávka môže byť zrušená len písomne. V prípade zrušenia (storna) Objednávky v súlade s týmto bodom, Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením (stornom) Objednávky. V prípade, ak Kupujúci zaplatil Predávajúcemu Kúpnu cenu v čase do zrušenia (storna) Objednávky, Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, vráti už zaplatenú Kúpnu cenu Kupujúcemu, prevodom na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia Kúpnej ceny.

3.8. Predávajúci je oprávnený Objednávku Kupujúceho neakceptovať, najmä, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v dodacej lehote určenej týmito VOP alebo za Kúpnu cenu uvedenú v E-shope alebo prezentovanú Kupujúcemu v inej forme alebo ak došlo k uvedeniu chybnej ceny Tovaru v E-shope alebo v inej forme, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci je oprávnený Objednávku Kupujúceho neakceptovať aj v prípade, ak má pochybnosti o solventnosti Kupujúceho a Kupujúci odmietne uhradiť Kúpnu cenu Tovaru vopred. Predávajúci o neakceptovaní Objednávky Kupujúceho bez zbytočného odkladu informuje prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady Kúpnej ceny, Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní vráti Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu, na bankový účet Kupujúceho, pokiaľ sa Kupujúci s Predávajúcim nedohodne inak.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Kúpna cena Tovaru je v E-shope uvedená bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Kúpna cena je stanovená na základe aktuálneho cenníka Predávajúceho. Aktuálny cenník Predávajúceho podlieha zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny aktuálneho cenníka a teda i Kúpnej ceny Tovaru, najmä v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Zmena aktuálneho cenníka a novej Kúpnej ceny je účinná dňom jej zverejnenia na internetových stránkach Predávajúceho www.obalovatechnika.sk alebo dňom jej oznámenia Kupujúcemu iným spôsobom.

4.2. V prípade zmeny Kúpnej ceny Tovaru je rozhodujúca Kúpna cena Tovaru v čase uskutočnenia Objednávky. V prípade zmeny Kúpnej ceny Tovaru v období medzi uskutočnením Objednávky a jej potvrdením, Predávajúci oznámi zmenenú Kúpnu cenu Kupujúcemu, ktorý má právo sa rozhodnúť, či má o Tovar záujem aj za zmenenú Kúpnu cenu a na Objednávke zotrvá alebo Objednávku stornuje.

4.3. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Tovaru dohodnutú v Kúpnej zmluve, vrátane ceny za prepravu Tovaru (prepravné) podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho.

4.4. Kúpnu cenu Tovaru a prepravné môže Kupujúci pri Objednávke prostredníctvom E-shopu uhradiť Predávajúcemu niektorým z nasledujúcich spôsobov:

a) platbou vopred, bezhotovostne, prevodom na bankový účet Predávajúceho, na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim,

b) v hotovosti pri prevzatí Tovaru v mieste sídla Predávajúceho,

c) platbou na dobierku pri prevzatí Tovaru.

Kupujúci má možnosť voľby medzi uvedenými spôsobmi zaplatenia Kúpnej ceny Tovaru.

V prípade osobitnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim, môže Predávajúci Kupujúcemu umožniť aj úhradu Kúpnej ceny Tovaru bezhotovostne, prevodom na bankový účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, v lehote splatnosti uvedenej na faktúre.

4.5. V prípade predaja Tovaru mimo E-shopu je Kúpna cena Tovaru splatná bezhotovostne, prevodom na bankový účet Predávajúceho, na základe faktúry vystavenej Predávajúcim, v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci v Kúpnej zmluve nedohodnú inak.

4.6. V prípade, ak má Predávajúci pochybnosti o solventnosti Kupujúceho, je oprávnený podmieniť dodanie Tovaru Kupujúcemu platbou vopred.

4.7. V prípade úhrady Kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na bankový účet Predávajúceho, za deň úhrady sa považuje deň, kedy bola celá Kúpna cena pripísaná na bankový účet Predávajúceho.

4.8. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu Tovaru v lehote podľa Kúpnej zmluvy (potvrdenia Objednávky).

4.9. V prípade, ak si Kupujúci zvolí zaplatenie Kúpnej ceny Tovaru pri prevzatí Tovaru, a Kúpnu cenu Tovaru nezaplatí Predávajúcemu najneskôr pri prevzatí Tovaru, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu Tovar vydať a je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

4.10. Predávajúci doručí Kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu spolu s Tovarom, najneskôr do 15 kalendárnych dní od dodania Tovaru.

5. Dodanie Tovaru a dodacie podmienky

5.1. Ponuka Tovaru je umiestnená v E-shope a môže byť uskutočnená aj inou formou (napr. e-mailom, telefonicky, prostredníctvom obchodných zástupcov). Tovar je ponúkaný na predaj aj podľa vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov Predávajúceho, umiestnených v E-shope alebo prezentovaných Kupujúcemu v inej forme. Kupujúci berie na vedomie, že z výrobných a z reprodukčno-technických dôvodov môže Tovar zobrazený v E-shope alebo v inej forme vykazovať v porovnaní s originálom farebné odchýlky. V takomto prípade sa nejdená o vadu Tovaru. Kupujúci tiež berie na vedomie, že Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť každého ponúkaného Tovaru.

5.2. Dodacia lehota Tovaru pre E-shop je 3-4 (tri - štyri) pracovné dni a v ostatných prípadoch je dodacia lehota najviac 15 (pätnásť) pracovných dní, od potvrdenia Objednávky Predávajúcim. V prípade platby vopred, na základe zálohovej faktúry, dodacia lehota podľa prvej vety tohto bodu začína plynúť od úhrady platby vopred. V prípade špecifického druhu Tovaru (najmä Tovaru vyrábaného na zákazku, Tovaru, ktorý nie je skladom), môže byť dodacia lehota podľa prvej vety tohto bodu Predávajúcim primerane jednostranne predĺžená, pričom o tejto skutočnosti, rovnako ako o predpokladanej dodacej lehote daného Tovaru, bude Predávajúci Kupujúceho vopred informovať.

5.3. Kupujúci je povinný spolu s Kúpnou cenou Tovaru uhradiť Predávajúcemu aj cenu za prepravu (prepravné) podľa aktuálneho cenníka Predávajúceho, zverejneného v E-shope na internetovej adrese www.obalovatechnika.sk alebo oznámeného Kupujúcemu iným spôsobom, kde Predávajúci môže zároveň určiť, že pri Objednávke Tovaru nad určitú hodnotu bude preprava Tovaru zdarma a môže byť vykonaná priamo Predávajúcim. O výške ceny za prepravu (prepravnom) je Kupujúci informovaný vopred, na základe ním vybraného spôsobu dodania Tovaru.

5.4. Spôsob dodania Tovaru si zvolí Kupujúci podľa aktuálnej ponuky Predávajúceho, prostredníctvom formulára Objednávky v E-shope, alebo v prípade Objednávky formou e-mailu alebo telefónu, pri takomto objednaní Tovaru.

5.5. Kupujúci si môže zvoliť niektorý z nasledujúcich spôsobov dodania Tovaru:

a) osobný ober v sídle Predávajúceho,

b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena za prepravu (prepravné) za dodanie Tovaru kuriérom závisí od celkovej váhy a množstva objednaného Tovaru.

5.6. Kupujúci je povinný v dohodnutej dodacej lehote prevziať Tovar v mieste dodania, ktoré je uvedené v Kúpnej zmluve (potvrdení Objednávky); v prípade dodania kuriérom alebo priamo Predávajúcim, aj v oznámený deň dodania. V prípade, ak si Kupujúci Tovar v tejto dodacej lehote/v deň dodania neprevezme, Predávajúci je oprávnený vyzvať Kupujúceho na prevzatie Tovaru v sídle Predávajúceho na náklady Kupujúceho a zároveň má voči Kupujúcemu nárok na náhradu všetkých nákladov Predávajúceho súvisiacich s prepravou Tovaru. V prípade, ak Kupujúci Tovar neprevezme ani do 7 dní po uplynutí dodacej lehoty, Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.7. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v Kúpnej zmluve (potvrdení Objednávky).

5.8. Ak bude potrebné dodanie Tovaru opakovať, napr. z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho v mieste dodania, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci.

5.9. V prípade zvolenia osobného odberu Tovaru v mieste sídla Predávajúceho, bude Kupujúci informovaný o pripravenosti Tovaru na prevzatie. V prípade, ak si Kupujúci Tovar neprevezme ani v lehote do 7 dní od pripravenosti Tovaru na prevzatie, Predávajúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť a zároveň si uplatniť voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla.

5.10. Kupujúci je povinný skontrolovať Tovar, vrátane obalu (fyzickú neporušenosť, množstvo/ kompletnosť zásielky, druh Tovaru a viditeľné vady a poškodenia) pri jeho prevzatí. V prípade, ak Kupujúci pri prevzatí Tovaru zistí, že Tovar alebo jeho obal je poškodený, má vady, zásielka nie je kompletná, alebo Tovar je iného druhu, Kupujúci je povinný ihneď s touto skutočnosťou oboznámiť Predávajúceho a zároveň spísať na mieste s dopravcom protokol a uviesť v ňom všetky zistené závady, pričom jednu datovanú a oboma účastníkmi podpísanú kópiu protokolu odovzdá Kupujúci zástupcovi dopravcu a jednu Predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie, týkajúce sa kompletnosti zásielky, množstva, druhu, fyzického porušenia/viditeľného poškodenia Tovaru, nebudú akceptované a budú zamietnuté.

5.11. Predávajúci je oprávnený dodať Kupujúcemu Tovar aj po častiach, t.j. čiastočnými dodávkami a Kupujúci je povinný takéto čiastočnú dodávky Tovaru prijať. O dodávke Tovaru po častiach bude Predávajúci informovať Kupujúceho vopred formou e-mailu.

5.12. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania Tovaru ani do 7 dní po uplynutí dodacej lehoty, odstúpiť od Kúpnej zmluvy a Predávajúci je povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu.

5.13. Poistenie prepravy zabezpečuje Predávajúci výlučne na základe predchádzajúcej písomnej alebo e-mailovej dohody s Kupujúcim a na náklady Kupujúceho.

6. Výhrada vlastníckeho práva, nebezpečenstvo škody

6.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením Kúpnej ceny Tovaru.

6.2. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho prevzatím Tovaru alebo keď tak Kupujúci neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

7. Reklamácia Tovaru, zodpovednosť Predávajúceho

7.1. Ak Predávajúci nedodá Kupujúcemu Tovar v množstve, miere alebo hmotnosti a špecifikácii podľa Kúpnej zmluvy, alebo ak Tovar nemá bežnú kvalitu, bežné vlastnosti, alebo nevyhovuje právnym predpisom platným v Slovenskej republike, má Tovar vady. Za vadu sa nepovažuje rozdiel v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti o menej ako 10 % v porovnaní s údajmi uvedenými o príslušnom Tovare v E-shope alebo uvedenými v inej forme.

7.2. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru, o ktorých Kupujúci v čase uzavretia Kúpnej zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa Kúpna zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré Tovar mal mať podľa Kúpnej zmluvy.

7.3. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má Tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v prvej vete tohto bodu, ak je spôsobená podstatným porušením jeho povinností. Podstatným porušením povinností Predávajúceho sa rozumie dodanie Tovaru s vadou, ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať.

7.4. Skutočnosť, že Tovar bol poškodený, vadný, alebo bol dodaný v menšom množstve alebo bol dodaný iný Tovar už v okamihu, keď bol odovzdaný Kupujúcemu, preukazuje Kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za vady, týkajúce sa na množstvo, kompletnosti zásielky alebo fyzického porušenia/viditeľného poškodenia Tovaru, ak Kupujúci pri prevzatí zásielky Tovaru Tovar vrátane obalu neskontroloval a o porušení/viditeľnom poškodení Tovaru alebo obalu alebo o chýbajúcom množstve Tovaru alebo dodaní iného Tovaru Predávajúceho ihneď neoboznámil.

7.5. Kupujúci je povinný pri skrytých vadách, ktoré nie je možné zistiť pri prevzatí Tovaru, uplatniť reklamáciu Tovaru bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní po tom, ako zistil alebo pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti mohol zistiť, že Tovar má vady, v opačnom prípade jeho práva z vád Tovaru zanikajú. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu písomne na adresu sídla Predávajúceho alebo formou e-mailu na e-mailovú adresu Predávajúceho: objednavky@roadsk.sk alebo osobne v sídle Predávajúceho. Reklamácia musí obsahovať najmä identifikáciu Kupujúceho, číslo Objednávky a daňového dokladu, označenie Tovaru, paletový štítok (štítok z balenia), popis vady, dátum zistenia vady, fotodokumentáciu vady. V prípade reklamácie, týkajúcej sa poškodenia, vlastností alebo kvality Tovaru, je za účelom posúdenia, či ide o podstatné porušenie povinností Predávajúceho, Kupujúci povinný po potvrdení prijatia reklamácie príslušný Tovar zaslať Predávajúcemu na svoje náklady. V prípade preukázania odôvodnenosti reklamácie budú tieto náklady Kupujúcemu zo strany Predávajúceho nahradené.

7.6. V prípade, ak Kupujúci neuplatnil reklamáciu Tovaru v súlade s týmto článkom 7. VOP, reklamácia nebude uznaná a bude zamietnutá.

7.7. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, nemá uplatnenie reklamácie vplyv na povinnosť Kupujúceho zaplatiť Kúpnu cenu Tovaru v plnej výške.

7.8. O vybavení a výsledku reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie podľa tohto článku 7. VOP a ak je pre posúdenie reklamácie potrebné príslušný Tovar zaslať Predávajúcemu, najneskôr do 30 dní od doručenia reklamovaného Tovaru Predávajúcemu.

7.9. V prípade oprávnenej reklamácie zo strany Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený bezplatne dodať Kupujúcemu náhradný Tovar. Kupujúci má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť len v prípade, ak Predávajúci Kupujúcemu nedodá náhradný Tovar do 30 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie a poškodeného Tovaru, pokiaľ sa Kupujúci a Predávajúci nedohodnú inak. V prípade, ak dodanie náhradného Tovaru nie je možné, a vada nebráni obvyklému užívaniu Tovaru, Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

7.10. V prípade neuznania neoprávnenej reklamácie je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady vzniknuté v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou a Kupujúci bude po vybavení reklamácie vyzvaný k prevzatiu reklamovaného Tovaru na vlastné náklady.

7.11. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí, ani za žiadne iné nepriame alebo následné škody alebo straty v dôsledku porušenia jeho povinností alebo vzniknuté iným spôsobom.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. V prípade, ak je alebo by sa stalo niektoré z ustanovení týchto VOP neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP alebo VOP ako celku. Neplatnosťou, neúčinnosťou alebo nevykonateľnosťou dotknuté ustanovenia VOP sa nahradia takými platnými, účinnými a vykonateľnými ustanoveniami, ktoré sú im svojim obsahom a významom čo najbližšie.

8.2. Tieto VOP a právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim sa spravujú právom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, aj v prípade, ak právny vzťah založený Kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, a to s vylúčením aplikácie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

8.3. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli a súhlasia, že akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim z právnych vzťahov založených Kúpnou zmluvou, budú riešené prednostne mimosúdne dohodou, a pokiaľ to nebude možné, sa dohodli, že na riešenie sporu bude daná právomoc vecne a miestne príslušného súdu Slovenskej republiky.

8.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa realizuje vo forme, akou bola uzavretá Kúpna zmluva.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že údaje, ktoré Predávajúcemu za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy poskytol, sú verejne dostupné. Predávajúci však tieto údaje neposkytne žiadnym tretím osobám, s výnimkou osôb zabezpečujúcich prepravu tovaru na miesto dodania.

8.6. Kupujúci je povinný uviesť svoje údaje správne a pravdivo. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne oznámiť Predávajúcemu zmenu svojich údajov, ktoré majú vplyv na plnenie povinností Predávajúceho, vyplývajúcich pre neho z Kúpnej zmluvy.

8.7. Ak Kupujúci v E-shope vyjadril svoj súhlas, Predávajúci je oprávnený využiť e-mailovú adresu Kupujúceho za účelom zasielania obchodných oznámení, ponúk, týkajúcich sa ním predávaného Tovaru; Kupujúci má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom a bezplatne odmietnuť súhlas s takýmto využitím svojho elektronického kontaktu, aj pri zasielaní každej jednotlivej e-mailovej správy. Ak Kupujúci nevyjadril svoj súhlas alebo Predávajúcemu oznámi, že si neželá, aby mu boli obchodné oznámenia a ponuky naďalej posielané alebo ak vysloví nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení a ponúk, Predávajúci nebude Kupujúcemu tieto obchodné oznámenia a ponuky zasielať.

8.8. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje práva alebo pohľadávky z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

8.9. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne kedykoľvek zmeniť, pričom táto zmena je účinná dňom zverejnenia zmenených VOP na internetovej stránke Predávajúceho www.obalovatechnika.sk.

8.10. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.06.2020.